Hieu Nguyen My personal blog of tech and life.

Mẹo nhỏ clone object phức tạp trong JavaScript

1. Đặt vấn đề

Việc gán dữ liệu dạng nguyên thuỷ thì không có gì cần bàn, nhưng khi gán dữ liệu là object thì sẽ xảy ra pass by reference, cái này nếu chưa rõ có thể Google tìm hiểu thêm. Hiện trạng sẽ như sau

let x1 = {'name': 'John'};
let x2 = x1;
x2['name'] = 'Peter';

console.log(x2);
=> {name: 'Peter'}
console.log(x1);
=> {name: 'Peter'}

Thường thì với những object đơn giản một cấp thế này, bạn có thể sử dụng Object.assign. Ví dụ như

let x1 = {'name': 'John'};
let x2 = Object.assign({}, x1);
x2['name'] = 'Peter';

console.log(x2);
=> {name: 'Peter'}
console.log(x1);
=> {name: 'John'}

Tuy nhiên, nếu gán object phức tạp thì Object.assign không đỡ được. Ví dụ như

let x1 = {
  'odd': [1, 3, 5],
  'even': [0, 2, 4]
}

let x2 = Object.assign({}, x1);
x2['odd'].push(7);

console.log(x1);
=>
{
  'odd': [1, 3, 5, 7],
  'even': [0, 2, 4]
}

Giải pháp

Đơn giản nhất bạn có thể biến đổi object phức tạp đó sang JSON, sau đó parse lại để chuyển JSON đó thành một object hoàn toàn mới.

let x1 = {
  'odd': [1, 3, 5],
  'even': [0, 2, 4]
}

let x2 = JSON.parse(JSON.stringify(x1));

Lưu lý nhỏ là cách này chỉ sử dụng khi giá trị của các key có kiểu nguyên thuỷ hoặc những object đơn giản như mảng hay hash. Nếu giá trị key là object phức tạp, việc chuyển sang JSON và parse trở lại sẽ đôi phần bị biến dạng kiểu dữ liệu, gây lên lỗi không mong muốn.