Hieu Nguyen My personal blog of tech and life.

Lưu ý khi truyền params khi sử dụng Sidekiq

1. Đặt vấn đề

Giả sử bạn có một method như sau :

def test_method params
 puts params[:title]
end
test_method title: 'Hello'
=> Hello

Và đưa nó vào 1 worker

class TestWorker
 include Sidekiq::Worker

 def perform
  test_method params
 end
end

Chạy thử

# Chạy ngay lập tức
TestWorker.new.perform title: 'Hello'
=> Hello

# Chạy bất đồng bộ
TestWorker.perform_async title: 'Hello'
=> 

Như bạn có thể thấy, nếu chạy bất đồng bộ, output sẽ không ra được Hello mặc dù chạy ngay lập tức thì vẫn bình thường.

2. Nguyên nhân

Thêm một chút log vào, bạn sẽ dễ nhận ra vấn đề

class TestWorker
 include Sidekiq::Worker

 def perform
  logger.info params
  test_method params
 end
end
# Chạy ngay lập tức
TestWorker.new.perform title: 'Hello'
=> {title: 'Hello'}
=> Hello

# Chạy bất đồng bộ
TestWorker.perform_async title: 'Hello'
=> {"title"=> "Hello"}
=> 

Về phần ý do tại sao params lại biến đổi như vậy, theo cá nhân mình, do khi sử dụng bất đồng bộ, sidekiq đã chuyển hoá job trên thành string để lưu vào redis, đồng nghĩa với việc symbol key trong hash cũng bị chuyển sang string để lưu trữ, vậy nên khi parse trở lại để thực thi, params của chúng ta đã bị biến đổi hoàn toàn.

3. Khắc phục

Có nhiều cách khắc phục, tuy nhiên tiện nhất cho trường hợp này, ta có thể biến đổi params hash của chúng ta trở về với symbol key với method .symbolize_keys

hash = {"name" => "John"}
=> {"name"=>"John"}
hash.symbolize_keys
=> {:name=>"John"}