Hieu Nguyen My personal blog of tech and life.

Sửa lỗi Vue.js not detected

1. Vấn đề

Test Vue.js ngay trên local sử dụng vue.js qua CDN, và extenstion Vue Devtools lại báo Vue.js not detected vue.js not detected

2. Xử lý

Lý do là chưa cấp quyền Allow access to file URLs cho extention Vue Devtools.

allow access to file urls