Hieu Nguyen My personal blog of tech and life.

Tản mạn về gsub trong Ruby

Chúng ta đã khá quen thuộc với method gsub, tuy nhiên sức mạnh của nó có thể bạn chưa biết.

Đây là ví dụ một cách sử dụng thông thường

"Green Mist".gsub('Green', 'Red')
=> "Red Mist"

Tuy nhiên ngoài sử dụng String thuần túy, ta có thể ốp cả regex vào

"2 year olds".gsub(/\d/, "3")
=> "3 year olds"

Không những dùng được regex để xác định vùng dữ liệu, ta còn có thể dùng cả matched groups của regex với \1 \2 .... Ta có bài toán thực tế :

Move the first letter of each word to the end of it, then add “ay” to the end of the word. Leave punctuation marks untouched.

Ví dụ :

pig_it('Pig latin is cool') # igPay atinlay siay oolcay
pig_it('Hello world !')     # elloHay orldWay !

Với gsub, ta có thể giải rất đơn giản như sau :

def pig_it text
  text.gsub(/(\w)(\w+)*/, '\2\1ay')
end

Ngoài ra ta còn có thể ốp cả block vào dùng với gsub

"Are your 10 or 11 year olds ?".gsub(/\d+/) {|i| i.to_i.next}
=> "Are your 11 or 12 year olds ?"

Hoặc bạn cũng chẳng cần tới block param :

'I am 12'.gsub(/(\d+)/) { Regexp.last_match[1].to_i.next }
=> "I am 13"

Nói chung gsub khá là mạnh, hay đọc thêm tài liệu và sử dụng nó một cách khôn khéo nhé. https://ruby-doc.org/core-2.1.4/String.html#method-i-gsub