Hieu Nguyen My personal blog of tech and life.

Hiểu thêm về proc và lambda trong Ruby

Khái niệm proclambda rất phổ biến khi lập trình Ruby, vậy chúng là gì, và chúng khác gì nhau ?

Proc và Lambda là gì ?

Thử khởi tạo 2 object, và xem xét chúng :

new_proc = proc {}
> #<Proc:[email protected](pry):4>
new_lambda = lambda {}
> #<Proc:[email protected](pry):5 (lambda)>

Trước mắc ta có thể thấy cả hai điều thuộc class Proc, và điểm khác biệt nhận thấy, cũng là thứ giúp ta phân biệt chúng đó là lambda có thêm đoạn {lambda}. Đơn giản hơn, ta có thể check bằng method lambda?

new_proc.lambda?
> false
new_lambda.lambda?
> true

Vậy ta có thể coi lambda là một dạng đặc biệt của Proc.

Vậy chúng ta dùng chúng làm gì ? Trước hết, block trong Ruby không phải là object ( chi tiết về cái này sẽ nói trong bài viết khác ), vậy nên để sử dụng block trong một method nào đó, chúng ta cần gói gọn nó lại trong instance của class Proc.

Khởi tạo và dùng Proc object thế nào ?

Sinh ra Proc object có khá là nhiều cách :

 • Proc.new
 proc_object = Proc.new {puts "Hello"}
 proc_object.call
 > Hello
 • proc
 proc_object = proc {puts "Hello"}
 proc_object.call
 > Hello
 • lambda
 proc_object = lambda {puts "Hello"}
 proc_object.call
 > Hello
 • Đây không hẳn là cách, nhưng khi sử dụng chung ta đã ngấm ngầm tạo ra chúng. Như chúng ta đã nói trong bài viết trước, các method đều ngấm ngầm nhận block vào như một tham số ẩn, khi đó sinh ra Proc object để wrap lại block của ta lại.
 def method1
  yield
 end
 method1 {puts "Hello"}
 > Hello

 def method2 &block
  puts block.class
  block.call
 end
 method2 {puts "Hello"}
 > Proc
 > Hello

Nói thêm chút về Proc object, chúng sẽ có method call dùng để thực thi code trong block, theo sau sẽ là danh sách tham số ta muốn truyền vào block. Ví dụ :

proc = proc {|name| puts "Hello #{name}"}
proc.call "Hieu"
> Hello Hieu

Tuy nhiên call không phải là cách duy nhất là thực thi code, ta có thể sử dụng các cách dị dị như sau :

proc {|name| puts "Hello #{name}"}.("Hieu")
> Hello Hieu

proc = proc {|name| puts "Hello #{name}"}
proc["Hieu"]
> Hello Hieu

Mấy kiểu gọi là khá là dị, nên tốt nhất bạn nên dùng call tránh trường hợp người khác đọc code lại không hiểu bạn đang viết cái gì.

lambda có gì khác với proc ?

Để rõ hơn, hãy xem 2 ví dụ sau :

def method1
 puts "Before proc"
 new_proc = proc do
  puts "Inside proc"
  return
 end
 new_proc.call
 puts "After proc"
end
method1
Before proc
Inside proc
def method2
 puts "Before lambda"
 new_lambda = lambda do
  puts "Inside lambda"
  return
 end
 new_lambda.call
 puts "After lambda"
end
method2
Before lambda
Inside lambda
After lambda

Dễ dàng nhận thấy return trong proc có tác dụng vượt ra khỏi phạm vi của block code, và các tác dụng ra bên ngoài, dẫn tới method1 bị return mà chưa chạy tới đoạn puts "After proc", trong khi đó bên method2 chứa lambda thì ngược lại, return không hề có tác động gì ra bên ngoài.

Tóm lại sự khác nhau giữa proclambda là cách đối xử của chúng với control flow keywords, ví dụ như return, break

Kết luận

Tổng kết lại, ta có thể nhận ra rằng proclambda đều thuộc class Proc, trong đó lambda là một dạng đặc biệt, sự khác nhau giữa chúng trong quá trình sử dụng là cách chúng điều phối các control flow keywords, có thể nói một cách nôm na là proc sẽ thoải mái còn lambda sẽ nghiêm túc với control flow keywords.