Hieu Nguyen My personal blog of tech and life.

Sửa lỗi Vue.js not detected

Sửa lỗi extenstion Vue Devtools báo "Vue.js not detected"


Sử dụng subdomain và test trên localhost với Rails

Config subdomain trong Rails, test RSpec và test thử trên localhost


Tản mạn về gsub trong Ruby

Tìm hiểu thêm về gsub trong Ruby


Client side render vs Server side render

Tìm hiểu và so sánh giữa Client side render và Server side render


Tản mạn về case...when trong Ruby

Tìm hiểu thêm về case when trong Ruby, bản chất hoạt động và cách tận dụng nó theo cách riêng


Tản mạn về thread-based và event-based

Tìm hiểu và so sánh thread-based và event-based


Unicorn hoạt động thế nào ?

Tìm hiểu cách thức hoạt động của Unicorn


Deploying a Rails App on CentOS 7 with Capistrano, Nginx, and Puma

Deploying a Rails App on CentOS 7 with Capistrano, Nginx, and Puma


Xử lý file dữ liệu lớn với Ruby

Xử lý file dữ liệu lớn với Ruby


Hiểu thêm về proc và lambda trong Ruby

Hiểu thêm về proc và lambda trong Ruby


Tìm hiểu về URI, URL và URN

Tìm hiểu về URI, URL và URN


Tản mạn về toán tử "and" và "or" trong Ruby

Tản mạn về toán tử "and" và "or" trong Ruby


Hiểu thêm về block trong Ruby

Hiểu thêm về block trong Ruby